Arbejder...
Stiftelse af ApS (stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog)
Billede af Stiftelse af ApS (stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog)
For at stifte et selskab skal man indsende et stiftelsesdokument samt vedtægter for selskabet til Erhvervsstyrelsen. Når spørgsmålene er udfyldt kan du downloade stiftelsesdokument samt vedtægter og en ejerbog.
Kr. 1.599,00 ekskl. moms

Anpartsselskaber er reguleret af selskabsloven og er kendetegnet ved:

  • selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen
  • som ejer hæfter du som udgangspunkt ikke personligt for selskabets gæld og andre forpligtelser udover med de værdier, der er indskudt i selskabet
  • selskabets formue er selskabets og ikke ejernes
  • selskabet skal have en ledelse
  • selskabet kan have en eller flere ejere 

Når selskabet er registreret, får det et CVR-nummer. Samtidig skal selskabet have en digital postkasse i Digital Post, som offentlige myndigheder kan benytte til at sende mails til selskabet. 

 

Kapital

For at starte et anpartsselskab skal der indskydes en selskabskapital på mindst 40.000 kr.

 

Hæftelse

Som ejer af et anpartsselskab hæfter du som udgangspunkt ikke personligt for, at selskabet opfylder sine forpligtelser over for andre.

 

Ledelse

Et anpartsselskab skal have en direktion (direktør), som kan suppleres af en bestyrelse eller et tilsynsråd. 

 

Ejerforhold

Du kan starte og eje et anpartsselskab alene eller sammen med andre. En ejer kan være såvel en fysisk person som et selskab, fx et interessentskab, anpartsselskab eller aktieselskab. 

Selskabet skal føre en oversigt over alle ejere (ejerbog). 

Desuden har du pligt til at registrere oplysninger på Virk Indberet om det er personer eller selskaber, der ejer selskabet. 

På Virk Indberet skal du registrere selskabets legale ejere, som er personer eller selskaber, som har mindst 5 % ejerskab eller stemmerettigheder. 

Du skal også registrere, om selskabet har reelle ejere. Reelle ejere er personer, der direkte eller indirekte har mindst 25 % af ejerandelene eller stemmerettighederne. Det kan også være anden afgørende kontrol, som fx vetoret, ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer eller lignende. 

Du kan få mere information om registrering af ejerforhold her

 

Årsrapport

Ud fra selskabets bogføring/regnskabsmateriale skal selskabets ledelse årligt udarbejde en årsrapport, der skal godkendes på en generalforsamling og herefter digitalt indsendes til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen offentliggør årsrapporten, så oplysninger om selskabets økonomi bliver offentligt tilgængelige. 

Selskabets årsrapport skal som udgangspunkt revideres af en revisor. Små selskaber kan fravælge revision på den ordinære generalforsamling, såfremt betingelserne for fravalg er opfyldte. 

 

Skat og moms

I et anpartsselskab sker beskatningen i selskabet og ikke hos ejerne, og skatten beregnes efter selskabsskattereglerne. 

Selskabet skal som hovedregel registreres for moms, og skal måske registrere forhold vedrørende A-skat, import/eksport og andet fra Skat. 

Får du udbetalt løn fra selskabet, skal du betale A-skat og AM-bidrag på samme måde som andre ansatte, og får du udbetalt udbytte af din ejerandel, skal du betale udbytteskat.

Kr. 1.599,00 ekskl. moms